ریبون رنگی ymc فارگو

ریبون رنگی فارگو HDP5000 یا ریبون fargo HDP5000 از تعدادی پنل های رنگی که به صورت نوارهایی رنگی تشکیل شده است که  با قرار گرفتن هد دستگاه های روی این نوارها  چاپگر فارگو 5000 و با استفاده از ترکیب رنگ های مختلف پنل های ریبون HDP5000 ، اقدام به تولید رنگ های اصلی جهت چاپ روی کارتpvc  می کند

021-88853365